Oskrzela obwodowe

(oskrzeliki i przewody pęcherzykowe)
Tgol.e-spirometry screenshot
Kilknij aby powiększyć

Opór, jaki stawiają oskrzela przepływowi powietrza, zależy od ich aktualnej średnicy. Średnica oskrzelików obwodowych zależy od ich światła (ich rozmiaru, np. wewnętrznej średnicy po wypreparowaniu) oraz od aktualnej objętości płuc. W efekcie tego i opór tych oskrzelików zależy od ich światła oraz od objętości płuc.

Do scharakteryzowania zależności oporu od objętości płuc potrzebne są co najmniej dwa parametry:

R(1/światło) — Odwrotność tego parametru można skojarzyć — choć tylko w bardzo dużym przybliżeniu — z rozmiarem (światłem) oskrzelików i ich napięciem, czyli szybkością zmniejszania się ich średnicy w miarę zmniejszania się objętości płuc podczas wydechu.

CCC jest odpowiednikiem pojemności zamykania (objętość zamykania + objętość zalegająca).

Symulując pacjentów w starszym wieku należy pamiętać, że CCC rośnie z wiekiem. Zwiększenie CCC przejawia się spadkiem FVC.

Uwaga:
R(1/światło) zależy od Rozmiar(u) płuc, dlatego przy np. zwiększaniu Rozmiar(u) płuc należy również zwiększyć światło tych oskrzeli, tj. zmniejszyć parametr R(1/światło), gdyż inaczej otrzymamy obturację.